Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky Celoročního klubu  Hanka  sro
Vzájemný vztah a poměr meziCeloročním klubem Hankou  sro a zákazníkem se řídí ustanoveními občanského zákoníku, které jsou doplněny těmito podmínkami.
1. ÚČASTNÍCI akcí klubu
Klub poskytuje své služby všem členům klubu a jejich rodinným příslušníkům bez omezení. Účastník mladší 18ti let se může akcí zúčastnit jen se souhlasem zákonného zástupce.
2. VZNIK  a ZÁNIK členství v klubu
Členství v klubu vznikne na základě zájmu klienta, přihlášením na akci pořádanou klubem. Členství je zdarma a opravňuje člena a jeho rodinné příslušníky k účasti na akcích klubu.
Informace o akcích získá na www.hanka.cz. Osobní údaje - jméno, datum narození,RČ, adresa, e-mail a mobil je potřeba k zajištění ubytování na akci. Klient souhlasí se zpracováním dat, které klubu poskytne v nutném rozsahu podle typu akce. Vymazáním z adresáře klubu na základě požadavku člena, zanikne členství. Pokud klient nesouhlasí se zpracováním svých osobních dat, nemůže být účastníkem na akcích klubu.
3. CENA za akci a úhrada nákladů
Cena pořádané akce je cenou smluvní.
Úhradu objednaných služeb provádí zákazník podle pokynů podepsaných na přihlášce.
Klub múže pro akce využít různé pořadatele, proto je nutné sledovat bankovní účty, kam zaslat peníze za akci.
Pokyny k nástupu na pobytové akce se seznamem věcí naleznete na webových stránkách v sekci Informace.

4. PRÁVA A POVINNOSTI člena klubu
Člen klubu má právo účastnit se akcí klubu, které jsou pro jeho věkovou kategorii, nebo kategorii jeho rodinného příslušníka.
Člen klubu má tyto povinnosti:
Přihlášku zasílat vždy na adresu uvedenou u akce.
Zaplatit sjednanou cenu akce v termínech podle pokynu klubu na účet daný pro objednanou akci.
Nahlásit změnu kontaktní adresy, mailu a telefonů.
5. POVINNOSTI A PRÁVA klubu
Klub informuje své členy o akcích  prostřednictvím webových stránek, FB a mailu.
Klub může akci zrušit, pokud nebude dostatečný počet zájemců v termínu, který byl stanoven ke každé akci. Klub má za povinnost vrátit za zrušenou akci peníze na účet, odkud peníze byly přijaty.
6. STORNOPODMÍNKY
Nejsou-li u popisu akce  stanoveny odlišné stornopodmínky, a nezajistí-li v případě neúčasti za sebe člen klubu náhraduje je  povinen zaplatit za každou osobu stornopoplatky z ceny objednaných služeb takto:
* přesunutí na jinou akci do 30ti dnů před akcí je zdarma
* jednodenní akce s výukou, kde je předem objednán lektor nebo prostor k výuce  ( plavání, in-liny, lyžování) - je nutné uhradit skutečné náklady, pokud se předem účastník neomluví
* pro kurzy probíhající opakovaně bez ubytování, hrazené předem - storno celého kurzu nelze, pokud se nejedná o dlouhodobou nemoc ( u některých akcí je možné využít náhradní termín po skončení kurzu)
* vícedenní akce s ubytováním - podle požadavků ubytovatelů, ne-ní-li stanoveno jinak, pak platí:
ˇ 10% minimálně 250,-Kč zrušení do 35dnů před datem nástupu pobytu
ˇ 25% zrušení mezi 34-22 dnem před datem nástupu pobytu
ˇ 50% zrušení mezi 21- 8 dnem před datem nástupu pobytu
ˇ 85% zrušení mezi 7- 4 dnem před datem nástupu pobytu
ˇ 100% zrušení 72 hodin před nástupem včetně nenastoupení pobytu
8. POJIŠTĚNÍ akcí
Pojištění si každý zajišťuje na vlastní náklady sám.
9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2015. Platnost těchto podmínek může být po písemné dohodě mezi členem klubu a klubem upravena.

Kontakty
Tel: +420 603 824 058
e-mail: hanka@hanka.cz
Poštovní datová schránka ID: ps24d6j
Stránky vytvořil: Religis s.r.o. 2008 - 2019